Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 19 maja 2023
4:55 minut

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w  Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista, docelowo kandydat na podinspektora pracy. 

Miejsce wykonywania pracy: teren Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp., 2 etaty.

1. Wymiar czasu pracy
: pełny etat.
2. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:
a) wymagane wykształcenie wyższe (magister inżynier): energetyczne, budowlane, mechaniczne,
b) wskazany minimum roczny staż pracy.

3. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Aplikacja inspektorska przez okres około jednego roku, polegająca na szkoleniu stacjonarnym w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i szkoleniu praktycznym w OIP poprzez udział z inspektorem pracy w czynnościach kontrolnych i opracowywaniu dokumentacji pokontrolnej. Po zdanym egzaminie państwowym i uzyskaniu uprawnień inspektorskich:
a) realizowanie działań kontrolno – nadzorczych jako samodzielny organ państwowy
b) działania prewencyjno – promocyjne,
c) doradztwo w zakresie prawa pracy i bhp.
d) i inne zadania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt  z osobą składającą ofertę (nr telefonu, e-mail);
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
c) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru;
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

5. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kategorii B,
b) predyspozycje do samodzielnej pracy z umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
c) obsługa komputera,
d) zdolność analitycznego myślenia,
e) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,

6. Oferujemy:
a) stabilne zatrudnienie, umowa o pracę,
b) dodatkowe wynagrodzenie „13”,
c) szkolenia dokształcające,
d) prawo do dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego dla inspektorów pracy,
e) benefity: dofinansowania z ZFŚS, ubezpieczenia grupowe, możliwość udziału w wydarzeniach sportowo - rekreacyjnych

7. Termin składania dokumentów i oświadczeń: rekrutacja ciągła. Dokumenty niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

8. Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra z dopiskiem: „oferta pracy – kandydat na podinspektora pracy”.

9. Inne informacje: Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy po zakończonej rekrutacji. Informację o zakończeniu naboru publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Informację publikuje się na okres 14 dni.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgora.pip.gov.pllub pisemnie na adres siedziby przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1lub przepisach szczególnych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w każdym czasie.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obecnego procesu rekrutacji.
7. W przypadku braku zatrudnienia Pani/Pana dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu oraz art. 39 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy6jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne; podając inne dane, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

1 art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)
2 art. 39 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1251)
3 art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4 art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5 art. 9 ust. 2 lit. a RODO
6 Dotyczy kandydatów na stanowiska związane z nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych.  

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu