Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Babicz
 • E-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl
 • Telefon: +48684513034

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze
 • Adres: ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra
 • E-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl
 • Telefon: 684513900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy znajduje się w Zielonej Górze przy ulicy Dekoracyjnej 8, na drugim i trzecim piętrze budynku. Wejście do budynku zlokalizowane jest po przeciwległej stronie biurowca, patrząc od ulicy Dekoracyjnej - dojście drogą wewnętrzną. Na półpiętrze budynku zlokalizowane jest stanowisko pracowników ochrony. Do wejścia do budynku i nieruchomości lokalowej Okręgowego Inspektoratu Pracy prowadzą schody wyposażone w poręcze. Drzwi wejściowe do budynku oraz Okregowego Inspektoratu Pracy mają szerokość minimum 90 cm. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych nie ma progów. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Okręgowym Inspektoracie Pracy nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W siedzibie Okręgu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Siedziba Oddziału Okregowego Inspektoratu Pracy znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Mościckiego 6 na drugim piętrze - wejście z poziomu chodnika. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do siedziby Oddziału schodami wyposażonymi w poręcze. Szerokość wszystkich drzwi w Oddziale minimum 90 cm. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych nie ma progów. Do siedziby Oddziału i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Oddziale nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W Oddziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szukaj

Logo PIP

Menu