Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze z siedzibą: ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgora.pip.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r o Państwowej Inspekcji Pracy;
  2. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Szczegółowe okresy reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Inspekcji Pracy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2018 r. (dostępne na stronie BIP Państwowej Inspekcji Pracy).
 7. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych będą przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. Dane osobowe zawarte w nagraniach z rozmów telefonicznych mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym w imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma także prawo do jej cofnięcia.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych w celu wskazanym w pkt 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Szukaj

Logo PIP

Menu