• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.10.2017

Informacja nt. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Element obcy w stosunkach prawa pracy:

 • fakt wykonywania pracy poza granicami państwa pracownika,
 • położenie siedziby przedsiębiorstwa pracodawcy poza granicami państwa pracownika,
 • fakt zawarcia umowy o pracę poza tymi granicami,
 • wybór prawa obcego jako prawa rządzącego zawartą umową o pracę.

 

PAMIĘTAJ! W okresie delegowania co do zasady nie obowiązuje prawo polskie!

Krok pierwszy: Dokąd wysyłamy ??

Krok drugi: Sprawdzamy „parametry minimalne” w państwie przyjmującym (art. 3 Dyrektywy 96/71/WE)

Krok trzeci: Zapewniamy te warunki w państwie przyjmującym – możliwa kontrola w miejscu świadczenia pracy delegowanego!

UWAGA!!!

Od 18.06.2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych! Jest to ustawa z dnia 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 868).
Ustawa określa zasady:
a)  delegowania pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług;
b) kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników;
c) współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników na terytorium RP i z tego terytorium;
d)  ochrony pracowników delegowanych na terytorium RP i z tego terytorium;
e) postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

TREŚĆ USTAWY

 

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ właściwy

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ właściwy pełni między innymi rolę instytucji łącznikowej w sprawach związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Jako organ właściwy PIP:

 • jest urzędem odpowiedzialnym na terenie RP za informowanie o przepisach dotyczących delegowania pracowników, za współpracę z innymi organami właściwymi państw członkowskich,
 • jest uprawniona do kontroli przedsiębiorstw delegujących pracowników na terytorium RP w zakresie m.in. dopełnienia obowiązków informacyjnych i przestrzegania przepisów o warunkach delegowania do Polski,
 • jest uprawniona m.in. do kontroli polskich przedsiębiorców delegujących pracowników do innych krajów, celem uzyskania informacji objętych wnioskiem zagranicznego organu właściwego,
 • realizuje – na wniosek zagranicznych organów właściwych – czynności egzekucyjne kar pieniężnych i grzywien administracyjnych nałożonych na polskich przedsiębiorców delegujących przez służby kontrolne innych państw.

Podstawy prawne:

 • art. 4 Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE L.97.18.1, Dz. U. UE-sp.05-2-431) 
 • art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ( „rozporządzenie w sprawie IMI” ) Tekst mający znaczenie dla EOG
 • art. 10 ust. 1 pkt 14 oraz 14a) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 786)
 • art. 9 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 868)

Aktualne przepisy wspólnotowe dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dyrektywa 96/71/WE oraz Dyrektywa 2014/67/UE): [link]

 

Kiedy chcesz dowiedzieć się o...:

Delegowaniu pracowników na terytorium Polski - obowiązkach pracodawcy: [link] 

Delegowaniu pracowników do krajów UE: [link]

Delegowaniu pracowników do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkach delegowania pracowników do Polski: [link]

 

Przydatne linki:

Uczciwe zasady mobilności

Prawo UE

Biura łącznikowe

Obowiązki przedsiębiorcy

Orzecznictwo Trybunału

 

 

 

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne