• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.07.2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, 65-711 Zielona Góra.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgora.pip.gov.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
  a) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO, w szczególności:
  - w celu realizacji  zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 
  b) na podstawie zawartych umów, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) RODO; 
  c) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy, podmiotom wykonującym usługi niszczenia i archiwizacji oraz uprawnionym organom publicznym.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:
  a) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane;
  b) w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
  c) w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, dostarczenia kopii swych danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane przetwarzane są za jej zgodą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne