09.08.2019 Artykuł archiwalny

Nabór na stanowisko kandydata na podinspektora pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze ul. Dekoracyjna 8 65-722 Zielona Góra ogłasza nabór na stanowisko kandydata na podinspektora pracy.

1. Miejsce wykonywania pracy: teren Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze i Oddziału w Gorzowie Wlkp., 3 etaty.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:
a) wymagane wykształcenie: mgr prawnik, mgr inż. chemik, energetyk, budowlaniec, mechanik, leśnik i pokrewne,
b) wskazany minimum roczny staż pracy.

​4. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Aplikacja inspektorska (szkolenie) w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i OIP przez okres ok. jednego roku. 
Po zdanym egzaminie państwowym realizowanie działań kontrolno – nadzorczych i innych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt  z osobą składającą ofertę (nr telefonu, e-mail);
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
3) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru;
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego;
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

6. Wymagania dodatkowe:
c) prawo jazdy kategorii B,
d) predyspozycje do samodzielnej pracy z umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
e) obsługa komputera i edytory tekstu,
f) zdolność analitycznego myślenia,
g) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,

7. Termin składania dokumentów i oświadczeńdo 6 września 2019 r.   
O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do OIP, dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

8. Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8 65-722 Zielona Góra z dopiskiem: „oferta pracy – kandydat na podinspektora pracy”.

9. Inne informacje:

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. 
Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze  informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgora.pip.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 lub przepisach szczególnych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w każdym czasie.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obecnego procesu rekrutacji.

7. W przypadku braku zatrudnienia Pani/Pana dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu oraz art. 39 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy6 jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne; podając inne dane, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

1 art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)
2 art. 39 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1251)
3 art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4 art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5 art. 9 ust. 2 lit. a RODO
6 Dotyczy kandydatów na stanowiska związane z nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych.  


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Wypadki


  • banner146581
  • banner172792
  • banner49938
  • banner146582
  • banner146580
  • banner146583
  • banner205927
  • banner198532
  • banner201685
  • banner121400