• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.06.2022

Ogłoszenie o naborze - specjalista w Sekcji Organizacji

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra ogłasza nabór na stanowisko: specjalista w Sekcji Organizacji,1 etat.

 1. Miejsce wykonywania pracy: teren Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:
  1. wymagane wykształcenie wyższe,
  2. wskazany minimum 4-letni staż pracy.
 4. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, ewidencja składników rzeczowych majątku OIP, pełnienie funkcji redaktora BIP, organizowanie kontaktów OIP i jego zastępcy z władzami administracyjnymi, samorządowymi, związkami zawodowymi itp.   
 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  a) list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt  z osobą składającą ofertę (nr telefonu, e-mail);
  b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
  c) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru;
 6. Wymagania dodatkowe:
  a) prawo jazdy kategorii B,
  b) predyspozycje do samodzielnej pracy z umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
  c) obsługa komputera i edytory tekstu,
  d) zdolność analitycznego myślenia,
  e) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 7. Termin składania dokumentów i oświadczeń21  lipca 2022 r.     
  O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do OIP, dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 8. Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze,
  ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista”
 9. Inne informacje: Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze. Informację o zakończeniu naboru publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. 

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgora.pip.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 lub przepisach szczególnych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w każdym czasie.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obecnego procesu rekrutacji.
7. W przypadku braku zatrudnienia Pani/Pana dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu oraz art. 39 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy6 jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne; podając inne dane, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

1 art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

2 art. 39 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1251)

3 art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4 art. 6 ust. 1 lit. a RODO

5 art. 9 ust. 2 lit. a RODO

6 Dotyczy kandydatów na stanowiska związane z nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych.  

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wypadki